Protocol Groepsindeling Bs.de Elsenhof.

Inleiding.
De school heeft tot taak het onderwijs zodanig in te richten dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het onderwijs moet door de school worden afgestemd op de voortgang van de ontwikkeling van de leerlingen. Het onderwijs richt zich daarbij in elk geval op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling, op het ontwikkelen van creativiteit en op het verwerven van noodzakelijke kennis van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. (Art. 8 van de Wet Primair Onderwijs).

Dat onderwijs vindt plaats in een groep. Voor uw kind en de andere kinderen, de leraren en
de school is van groot belang hoe de samenstelling van de groep is waarin uw kind geplaatst
wordt. Het betreft een complexe afweging waarbij zeer veel factoren een rol spelen. Ouders
mogen van de school verwachten dat de school zorgvuldig met de belangen van hun kind en
die van de andere kinderen omgaat en een gemotiveerde beslissing neemt. De school kan
niet garanderen dat bij voorbaat aan alle wensen van ouders tegemoet kan worden
gekomen, omdat daarvoor de belangenafweging te complex is.

Daarom is, met het oog op een zorgvuldige besluitvorming, een protocol groepsindeling
ontwikkeld waarin de procedure wordt beschreven en de criteria worden gegeven aan de
hand waarvan de plaatsing in groepen geschiedt. Indien nodig door bepaalde omstandigheden kan het voorkomen dat er tussentijds wisselingen plaats vinden. Dat gaat dan altijd in overleg met de ouders/ verzorgers van de betrokken leerlingen.

Jaarklassensysteem.
Op Bs. de Elsenhof wordt gewerkt met het jaarklassensysteem. Groepen bestaan in de regel
uit twee opeenvolgende leerjaren, de zogenoemde combinatiegroepen.
Ieder jaar wordt opnieuw zorgvuldig bekeken hoe deze combinatiegroepen het beste
geformeerd kunnen worden.

Criteria voor groepsindeling.
Hieronder volgen de criteria aan de hand waarvan de school beoordeelt in welke groep een
kind wordt ingedeeld. Er zijn drie groepen aandachtspunten te onderscheiden die onderling
gelijkwaardig zijn. De indeling zal gebaseerd zijn op het samengaan van deze verschillende
aandachtspunten. Wij streven ernaar goed functionerende groepen samen te stellen,
waaronder wij groepen verstaan waar een goed pedagogisch klimaat heerst en waarmee
didactisch goed gewerkt kan worden.

1. Op het niveau van de individuele leerling:
 Er wordt rekening gehouden met de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind.
 Zorgkinderen worden evenwichtig over de groepen verdeeld
Wanneer bepaalde kinderen erg op elkaar reageren, worden zij, indien mogelijk in verschillende groepen geplaatst.
Vriendschapsbanden worden meegenomen als dit van belang is voor de (sociaal-emotionele) ontwikkeling van het kind.
 Kinderen uit één gezin worden, indien mogelijk, over verschillende groepen verdeeld.
Leerlingen die het lopende jaar doubleren worden in overleg met ouders in een groep ingedeeld. Bovenstaande criteria zijn hiervoor maatgevend.

2. Op het niveau van de groep:
We streven naar heterogene groepen voor wat betreft:
 De prestaties van de kinderen
 Het leergedrag en de werkhouding
 De sociaal-emotionele ontwikkeling
 Een evenwichtige verdeling van jongens en meisjes
Een evenwichtige verdeling van zorgleerlingen over de groepen

Op schoolniveau:
Uitgangspunt is de ruimte die de formatieregeling biedt.
Het aantal zorgkinderen dient evenwichtig over de groepen verdeeld te worden.
Wat betreft de groepsgrootte: we streven naar een evenwichtige verdeling van het aantal leerlingen.
Hiervoor hanteren we vooraf geen maximale of minimale aantallen kinderen per groep.

Procedure.
De hierna beschreven procedure geldt voor alle groepen.

Stap 1: Groepsverdeling.
Omstreeks vier maanden voor het einde van het schooljaar begint het managementteam met het verzamelen van alle gegevens die nodig zijn om te komen tot een groepsverdeling en de personele bezetting hiervan. Hierbij heeft de school ook te maken met het verkrijgen van informatie op bestuursniveau die door omstandigheden pas in april/mei beschikbaar kunnen komen. Als alle informatie beschikbaar is, bespreekt de directeur met het team de gegevens welke meegenomen moeten worden om te komen tot een groepsverdeling.
Samen met het team wordt gekeken naar mogelijke groepsverdelingen. Nadat de keuze gemaakt is voor de meest gewenste optie wordt deze ter bespreking voorgelegd aan de MR. De PMR(personeelsgeleding)heeft instemmingsrecht en de OMR(oudergeleding) heeft adviesrecht.
Hierna volgt de bekendmaking van de definitieve groepsverdeling aan leerlingen en ouders. Indien mogelijk wordt ook bekend gemaakt welke leerkracht gekoppeld wordt aan de groep.

Stap 2: Leerlingverdeling.
Met de betrokken leerkracht(en), de intern begeleider en/of de directeur worden leerlingen besproken en ingedeeld in een klas. De motivatie van de leerkracht weegt zwaar. Alle ‘kindkenmerken’ en criteria worden per kind afgewogen.
Directie en team stellen in overleg een passende leerlingverdeling vast.
De leerlingverdeling wordt bekend gemaakt aan de ouders/verzorgers.

Download Protocol