Oudervereniging

Notulen OV

De oudervereniging

Als oudervereniging van bs De Elsenhof verzorgen wij allerlei leuke activiteiten voor de kinderen. Het doel is om samen met school, de kinderen een geweldig leuk schooljaar te bieden, waar ze later met veel plezier aan terug denken. We organiseren verschillende activiteiten zoals schoolreisjes, carnaval, sinterklaas, kerst, een spetterend zomeravondfeest, ect..

De vergaderingen van de oudervereniging zijn openbaar.
Tijdens de vergaderingen worden de activiteiten die er georganiseerd worden vanuit de oudervereniging besproken en geëvalueerd. Voor een goede afstemming met school is er een lid van het team aanwezig bij de vergaderingen.

Elk jaar vindt er een jaarvergadering plaats waarbij alle activiteiten die hebben plaatsgevonden het afgelopen schooljaar worden besproken en de begroting wordt verantwoord. U bent van harte welkom om een keertje een vergadering bij te wonen en/of de jaarvergadering te komen bezoeken!

De oudervereniging vraagt aan de ouders die lid zijn een contributie. Van deze contributiegelden worden de activiteiten op school voor de kinderen georganiseerd.
Mocht u niet in staat zijn de contributie te betalen, maar wilt u wel lid zijn van de oudervereniging, dan kunt u een beroep doen op Stichting Leergeld. Informatie hierover is verkrijgbaar via de directie van school. Voor groep 8 wordt een extra bijdrage gevraagd voor het schoolkamp.

Functie verdeling van de oudervereniging

In het schooljaar 2020-2021 hebben de volgende
ouders zitting in de oudervereniging:
Antje Huijgens  – voorzitter
Suzan Havermans  – secretaresse
Saskia Lips  – vicevoorzitter /secretaris
vacature  = penning meester

Actieve leden oudervereniging:
Annemarie Waijers, Corrie Looman, Wendy Huijgens, Natasja van Gils, Marleen van Sliedrecht, Daniëlle Joossen en Tamara de Heijde

Klassenouders schooljaar 2020/2021:
groep 1-2a: Corrie Looman
groep 1-2b: Susan Havermans
groep 3-4:  Wendy Huijgens
groep 4-5:  Natasja van Gils
groep 6-7:  Marleen van Sliedrecht
groep 7-8:  Daniëlle Joossen en Saskia Lips

Lijkt het jou leuk om bij de oudervereniging te komen?
Vind jij het leuk om mee te denken over de invulling van activiteiten op school? En wil je graag de handen uit de mouwen steken om dit met elkaar te organiseren? Meld je dan aan als lid van de oudervereniging.
Mocht je interesse hebben of vragen, neem dan contact op met de oudervereniging:
ordeelsenhof@skod.org

Participatielijst

Voorgaande jaren ontving u ,aan het begin van het schooljaar,  een participatielijst.
Op deze lijst kon u ,als ouder, kenbaar maken aan welke activiteiten  u  uw medewerking wilde verlenen.
Als oudervereniging  zullen wij geen gebruik meer maken van deze participatielijst.
We gaan vanaf dit schooljaar als volgt te werk.
Voorafgaand aan een activiteiten zullen wij een mail versturen aan alle ouders .
In deze mail staat:

  • Voor welke activiteit wij hulpouders nodig hebben.
  • Op welke datum/tijd deze activiteit zal plaats vinden.
  • Bij wie u zich kunt aanmelden.

Wij hopen ook dit jaar weer op uw medewerking te kunnen rekenen want alleen samen kunnen we activiteiten organiseren voor onze kinderen.

Vergadering van de oudervereniging

De vergaderingen van de oudervereniging zijn openbaar. Ook is er elk jaar een ledenvergadering en een mogelijkheid om belangrijke stukken van de oudervereniging in te zien.
Om afstemming tussen de oudervereniging en het team te bevorderen zijn bij de vergaderingen steeds twee leden van het team aanwezig. Tijdens de vergaderingen worden de activiteiten die gedurende het schooljaar plaats vinden besproken en worden de taken verdeeld.
Bij activiteiten moet u denken aan Sinterklaas, Kerst, carnaval, enz.

Wat is de oudervereniging?

De Oudervereniging is de vereniging voor- en van ouders van kinderen op onze basisschool “de Elsenhof”.
Alle ouders die de bijdrage betalen, zijn er lid van.
Het bestuur van de Oudervereniging (de Ouderraad) bestaat uit 13 ouders die lid zijn; 5 daarvan vormen het Dagelijks Bestuur.
De ouderraad vergadert 6x per jaar. Alle vergaderingen zijn openbaar, dus u kunt optimaal geïnformeerd zijn.
Het is wenselijk dat alle ouders lid zijn van de Oudervereniging.
De Oudervereniging bestaat al meer dan 25 jaar.

Wat doet de oudervereniging?

De Oudervereniging heeft o.a. tot doel de betrokkenheid van de ouders bij alles wat er op “de Elsenhof” gebeurt, te vergroten. Dit doen wij door een flink aantal activiteiten mee te organiseren en uit te voeren, zoals de vieringen van Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, Sportdag en Straatspeeldag.
Maar ook door contacten met bijv. MR (medezeggenschapraad) en een afgevaardigde van het team (juf Dymphy) te onderhouden.

Wat zijn contactouders?

Een contactouder kan één (soms2) ouders per groep zijn, die een extra actieve rol vervullen bij activiteiten (van de Oudervereniging) op school. De contactouders verrichten en organiseren, natuurlijk in overleg en samenwerking met de leerkracht, taken of werkzaamheden op groepsniveau.
Daarnaast is er regelmatig overleg tussen de contactouders onderling. Alle contactouders zitten in de Ouderraad, en zijn aanwezig bij de vergaderingen.
Contactouders zijn betrokken bij de organisatie van groep- en schoolactiviteiten en vervullen bij de voorbereiding en uitvoering van die activiteiten een rol, en zorgen ervoor dat er hulpouders ingeschakeld worden.
Contactouders stimuleren elkaar en andere ouders tot meer betrokkenheid bij de school.

Wat doet de contactouder?

De contactouder heeft overleg met de leerkracht. De contactouder vraagt ook gedurende het jaar om de actieve betrokkenheid van andere ouders bij de verschillende activiteiten.
Natuurlijk is het belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt om samen met het team de schooltijd voor onze kinderen zo goed en prettig mogelijk te laten verlopen.
Bij vragen of problemen over algemeen schoolse zaken kunt u bij de contactouders terecht.
Maar….. voor persoonlijke en onderwijskundige vragen moet u contact opnemen met de leerkracht van de desbetreffende groep.

Hoe worden de activiteiten van de Oudervereniging betaald?

De oudervereniging vraagt aan de ouders die lid zijn een contributie. Van deze contributiegelden worden activiteiten voor de school georganiseerd. Mocht u niet in staat zijn de contributie te betalen, maar wilt u wel lid zijn van de oudervereniging, dan kunt u een beroep doen op Stichting Leergeld.
Informatie hierover is verkrijgbaar via de school.
Voor het schooljaar 2019-2020 is de contributie van de oudervereniging vastgesteld op € 36,00 per jaar.
Voor groep 8 wordt een extra bijdrage gevraagd voor het schoolkamp.

U bent altijd welkom op de openbare vergaderingen van de Oudervereniging. Deze worden gehouden in de school. De data worden kenbaar gemaakt in de nieuwsbrief van De Elsenhof en staan op de school jaarkalender.