Punten besproken MR-vergadering mei 2018

 • team Elsenhof heeft gekozen voor het cao overlegmodel
 • Dhr. Peeters gaat zowel in de MR als GMR
 • OV: actie Jantje Beton en beplakken verkeersplein.
 • Formatiebesluit is toegelicht. Het uitbreiden van de schooltijden levert ruimte op om de werkdrukverminderingsgelden  in te zetten voor een extra leerkrachten en 8 overlegdagen voor het team.
 • Mogelijkheid uitlenen biebboeken in bovenbouw wordt onderzocht
 • Mogelijkheid integreren zaakvakken wordt onderzocht
 • In de zomervakantie worden bedrading en server vernieuwd.
 • Snappet wordt doorgezet in nieuwe schooljaar. Er komt een bovenschoolse werkgroep voor.
 • data MR 18-19 zijn bekend bij de leden en komen op de school kalender

Punten besproken MR 23 januari 2018

 • MR beginners cursus februari 2018
 • PMR en team: besluit overleg/basismodel. Tevens alle afspraken hieromtrent nog eens goed bekijken.
 • punten GMR ter informatie doorgenomen
 • ouderbijdrage voortaan digitaal innen in oktober
 • Rots en Water trainingen verlopen goed in groep 4-5 en groep 7
 • Adviesgesprekken VO groep 8 zijn achter de rug en prettig verlopen
 • Advies en instemming wordt gevraagd bij uitbreiding lesuren in de middag. Komt volgende vergadering als besluit terug op de agenda.
 • Nieuwe CITO ingevoerd voor de groep 3 tot en met 6. Een opmaat CITO. Ieder kind wordt getoetst op eigen niveau.
 • Share Point i.p.v. Digipodium
 • Janneke wordt onze verkeerouder.
 • directie leden SKOD zijn verdeeld in werkgroepen om zo bepaalde taken mee te begeleiden of uit te voeren

Meer informatie over de MR kunt u krijgen bij onze voorzitter juf Lieke of spreek één van de MR ouders aan.


Punten besproken MR vergadering 21 november 2017

-geen vragen meer realisatie schoolplan 16-17
-uitleg over ‘social media’ project in groep 7 en 8. In de toekomst gaat de hele school hier aan meedoen
-MR beginners cursus uitgesteld tot januari 2018. Nader bericht volgt
-brief ouderbijdrage: timing december kan lastig zijn. Is het een idee deze brief begin schooljaar mee te geven of digitaal?
-risico inventarisatie extern bedrijf: mogelijk sluit 1 MR lid aan
-definitieve begroting volgende MR terug
-geen aparte MR rekeningen meer. Gelden ook echt alleen aan MR zaken besteden
-pilotfase Snappet gaat uitbreiden naar 4/5/6
-presentatie door Hennie over ’21 st century skills’

———————————————————————————

Punten besproken tijdens MR-vergadering van 26-09-2017

-welkom aan 3 nieuwe  MR/GMR leden  en afscheid genomen van 3 MR/GMR leden
-Share Point en SKOD mailadressen lopen nog niet lekker. Voorzitter MR neemt contact op met de nieuwe ICT ‘er
-ter info voor de oudergeleding MR het jaarplan 2017-18
-MR rolagenda nog een open staand actie punt van directeur-bestuurder. Wordt vervolgd…
-OV : schoolplein verfraaid
-realisatie schoolplan 2016-17 komt in volgende MR vergadering november terug
-cursus begroting voor belangstellende MR/GMR leden op woensdag 8 november op BS de Lage Weide in Made
-aandacht volgende vergadering verkorte versie schoolgids

Punten besproken tijdens MR-vergadering van 15-11-2016

-MR-reglement voor iedereen na te lezen op de Elsenhof site

-info vanuit de GMR besproken: nieuwe rolagenda MR/GMR komt eraan in het nieuwe jaar, vergoeding ouders, cursus startende MR leden, presentatie MR aan ouders

-info vanuit de werkgroep communicatie:

*hoe maken we groep 7-8 social media vaardig?

*Klasbord (KB) niet altijd even goed bereikbaar

*KIJK registratie (kleuters) voortaan op de ouderavond besproken en wordt niet meer van tevoren meegegeven. Het was niet voor iedere ouder even duidelijk namelijk hoe dit te lezen.

*Klasbord (KB): ook didactische werkvormen doorgeven

*ideeën voor de Elsenhof website graag doorgeven aan Irene

*Klasbord (KB): klassenouders gaan zich via KB voorstellen

*voor nieuwe leerlingen komt er een speciaal informatie boekje. Daarnaast hebben we op de Elsenhof intake gesprekken en een rondleiding met nieuwe ouders en hun kind(eren).

*het is niet voor elke ouder duidelijk welke aandacht er is voor pesten. Tijdens de info avond hier meer aandacht aan geven.

-info vanuit dat: (Directie Advies Team)

*grote problemen om invallers te vinden

-info van BVL (Brabants Veiligheid Label)

*er komt een slow poppetje

Wilt u meer informatie spreek dan één van de ouders van de oudergeleding aan of neem contact op met de voorzitter juf Lieke 

Punten besproken tijdens MR-vergadering van 04-10-2016

voorzitter : Lieke
notulanten Jidske en Irene

 • rolverdeling nieuwe schooljaar: notulanten Jidske en Irene
 • Irene gaat er zorg voor dragen dat het aangepaste MR reglement in de dropbox komt te staan
 • Irene praat iedereen bij over de werkgroep communicatie o.a. de informatie avonden, Klasbord en kennismakingsgesprekken. De nieuwe invalster Engelien zal zichzelf voorstellen in de nieuwsbrief
 • Lieke praat iedereen bij over de GMR: kennismaking geweest met de nieuwe directeur-bestuurder. Verder zaken als activiteitenplan, ziekteverzuimbeleid en Leswerk komen de eerste volgende GMR ter sprake
 • BVL: met Hennie wordt afgesproken nog een goed te kijken welke kinderen wel en welke kinderen niet met de fiets naar school mogen komen

Voor meer informatie over onze MR kunt u de oudergeleding contacten of de voorzitter juf Lieke

Belangrijke punten besproken op MR vergadering van 21 juni 2016:

 • MR reglement doorgenomen. Verander punten genoteerd. Irene en Rob gaan hier mee aan de slag. Goedkeuring nieuwe schooljaar 16-17
 • groepsindeling 2016-17 bekend gemaakt aan de ouders. Er is zoveel mogelijk gekeken naar vriendjes en vriendinnetjes en indoen mogelijk clusteren
 • er wordt gestart met het programma Bouw! Interventieprogramma ter voorkoming van
 • leesproblemen. Dit wordt gebruikt in groep 2-3. Vrijwel ieder persoon kan aan de hand van dit programma het kind helpen, het programma wordt gevolgd op de computer. De financiering van dit programma komt via het samenwerkingsverband.
 • de werkgroep Communicatie is voor de eerste keer bijeengekomen en zij hebben vooralsnog alleen een agenda met 5 data vastgesteld. Er zitten 4 ouders en 3 leerkrachten in de werkgroep.
 • de groep Mad Science zal op 6 oktober 2016 een eerste presentatie geven. Daarna volgt er een wekelijks programma tussen 14 november en 22 december op donderdagen en/of vrijdagen.
 • we gaan afscheid nemen van Rob en verwelkomen Sara als nieuw ouder lid MR

Meer informatie over onze MR? Spreek een van de ouders aan of mail met MR@elsenhof.nl

Punten besproken tijdens MR mei 2016

 • Het MR-reglement moet nog worden vastgesteld. Inhoudelijk moet beoordeeld worden of de beschreven artikelen nog in overeenstemming zijn met geldende wetten. Hier gaan we mee aan de slag.
 • Het verwachte aantal kinderen waarmee gestart wordt in oktober 2016 is 142. Bij het samenstellen van de groepen worden dezelfde criteria gehanteerd als vorig schooljaar.
 • groepsindeling wordt besproken. Er wordt gekozen voor: 1-2, 2-3, 4-5, 5-6, 6-7 en 7-8. Eén leerkracht gaat stoppen, één leerkracht gaat minder werken en één leerkracht krijgt een full time aanstelling.
 • Volgend jaar zal er voor de leerkrachten meer aandacht zijn voor persoonlijke scholing en worden zij meer aangespoord om zich in te schrijven voor het lerarenregister. Dit wordt door het kabinet wettelijk verankerd.
 • Met de PMR (Personeelsgeleding Medezeggenschapsraad) moeten nieuwe afspraken worden gemaakt over de inhoud van het gekozen CAO-model.
 • Er hebben zich 4 ouders gemeld voor de werkgroep Communicatie.
 • De stichting Mad Science heeft de school gevraagd of zij een les mogen aanbieden (naschools) waarin kinderen meer te weten komen over techniek. Bij voldoende animo wordt het een betaald naschools programma. De ouders dragen hiervoor zelf de kosten. Hier staat de MR niet onwelwillend tegenover.
 • Dit is de laatste termijn van Rob en dus moeten er verkiezingen worden. Lieke gaat dit regelen.
 • vanuit de BVL: De oversteek is aangepast bij de uitgang van groep 1-2.Groep 7 is in zijn geheel geslaagd voor het verkeersexamen. Wel wordt opgemerkt dat het aantal ouders dat bereid is te assisteren terugloopt.

Meer informatie over de vergaderingen via de voorzitter juf Lieke of spreek één van de ouders uit de oudergeleding aan.

Punten besproken tijdens de MR vergadering januari 2016

 • Het voorbeeld MR-reglement wordt aan iedereen uitgereikt. Het verzoek aan iedereen om dit door te lezen, zodat het de volgende vergadering inhoudelijk kan worden besproken en wellicht kan worden besloten het document aan te nemen. Hennie zal samen met het team bekijken of alle regels nog voldoen aan de laatste wijzigingen.
 • Er is aan de school gevraagd een intentieverklaring te ondertekenen, waarbij de school aangeeft voornemens is om één keer per jaar de–nog op te richten- Ontdekfabriek in Breda te bezoeken. Hieraan wil Hennie steun verlenen, een voorbeeld is de Ontdekhoek
 • De CAO werkgroep zal samen met de teams in maart terug blikken op de CAO die is ingesteld.
 • Op 1 juni 2016 zal de uit de Wet werk en zekerheid de ketenbepaling in werking treden. Dit heeft invloed op het inhuren van flexibele arbeidskrachten (invulling voor werknemers die afwezig zijn door ziekte).
 • In navolging van bovenstaande zal de CPV een samenwerkingsverband oprichten met vaste werknemers.
 • Hennie deelt de jaarbegroting uit en deze is inhoudelijk besproken. We zien dat er een tekort is in de begroting en dit heeft mogelijk invloed op de bezetting.
 • DAT: De resultaten van de tevredenheidspeiling zijn binnen. Hennie heeft ze echter nog niet bekeken. In het volgende DAT en tevens met het tram wordt besproken hoe e.e.a. wordt verspreid. In de volgende GMR wordt het onderwerp datalekken besproken. Dit gaat bijvoorbeeld om het zoekraken of diefstal van een laptop en welke (landelijke) procedure dan moet worden doorlopen. De benoemingsprocedure wordt besproken aangaande de nieuwe directeur voor de Zeggewijzer.

Voor meer informatie over de MR: mr@elsenhof.nl of spreek één van de ouders uit de oudergeleding aan.

 Punten besproken in de MR vergadering van november 2015:

 • MR reglement zal worden opgefrist door Irene en Rob
 • voorlichtingsavond combinatie groepen is door de MR ouders ook bezocht en als geslaagd ervaren. Fijn dat ook leerkrachten zelf aan het woord kwamen. Wel vonden sommige ouders dat deze avond eerder gehouden had moeten worden.
 • tevredenheidsonderzoek is uitgezet onder de ouders en leerlingen van de groepen 5 t/m 8
 • beginnerscursus MR/GMR komt er weer aan. Vanuit onze MR 2 belangstellende ouders. Lieke gaat ze opgeven voor de cursus.
 • Vanuit de GMR: protocol HB bovenschools is goedgekeurd. Nu kunnen de individuele scholen hiermee verder aan de slag. Er komt een protocol mediawijsheid.
 • BVL zal door Annemiek weer bekeken worden

Wilt u meer informatie over de MR, spreekt u dan gerust één van de ouders aan of mail met de voorzitter via: mr@skod.org

VERSLAG MR vergadering 6 oktober 2015

 • Het MR-reglement is gedateerd en sluit inhoudelijk niet meer volledig aan bij de hedendaagse wet- en regelgeving. Een nieuw reglement wordt voorbereid door Rob en Irene
 • Vanwege de nieuw ingevoerde lesmethode hebben niet alle leerlingen inhoudelijk dezelfde bagage. Zo zijn er onderwerpen die in groep 5 worden behandeld, die in groep 7 bijvoorbeeld ontbreken. Om die reden gaan de leerlingen van groep7 gedurende een korte periode die stof inhalen in de groepen waar die onderwerpen worden behandeld.
 • De school werkt samen met Flexinos (Breda) om ouders en leerkrachten beter te kunnen begeleiden bij kinderen met extra ondersteuningsbehoefte
 • Er wordt een aantal bijeenkomsten gehouden om ouders te informeren over de voortgang van het werken in combinatiegroepen (10 november) en ouderbetrokkenheid (20 januari)
 • Er komt een herhalingscursus BHV voor de medewerkers van Bs de Elsenhof.
 • Het salarisadministratiekantoor OSG is failliet gegaan. Inmiddels is er een doorstart gemaakt.
 • Op één leerkracht na, zijn alle leerkrachten nieuw binnen de GMR. Verder zijn er veel nieuwe ouders, die namens de oudergeleding plaats nemen.
 • Er komt een werkgroep die onderzoekt waarom ouders kiezen voor een bepaalde school. In
 • sommige plaatsen (in ons geval betreft het Made)worden per school meer kinderen aangemeld, dan de school kan plaatsen. Als deze trend blijft aanhouden bestaat er een kans dat op postcodegebied zal worden ingedeeld.
 • Het pestprotocol wordt herijkt. In het huidige protocol is het onderwerp Social Media niet ondergebracht.
 • Het protocol bij hoogbegaafdheid wordt besproken.
 • Het bestuur jaarplan wordt besproken
 • Er wordt op 20 oktober een tevredenheidspeiling uitgezet onder ouders van leerlingen in de groepen 5 t/m 8.

Meer informatie via de voorzitter: MR@elsenhof.nl of spreekt u één van de ouders uit de oudergeleding even aan 

Punten besproken MR vergadering 16 juni 2015

 • schooljaar 15-16 belangrijke MR documenten ontvangen en een frisse start maken
 • Mascha gaat stoppen met de MR. Er zullen verkiezingen plaats aan vinden. Lieke regelt dit verder. Samen met Mascha gaat Lieke de uitgebrachte stemmen tellen
 • in het nieuwe schooljaar begint er een nieuwe leerkracht op de Elsenhof
 • nieuwe leerling indeling schooljaar 15-16 i.v.m. combinatie groepen. In november 2015 komt er een speciale ouderavond om ouders kennis te laten maken met de nieuwe manier van werken op de Elsenhof
 • Actief Ouderschap: ouderavond januari 2016
 • Iris gaat stoppen n de GMR, Lieke neemt haar functie over
 • uitkomsten werkgroep Identiteit: iedere school geeft daar zelf een invulling aan
 • in de eerste GMR vergadering van september wordt het beleid van de Plusklassen besproken
 • helaas nog geen notulen van de OV op de site van de Elsenhof
 • komende 3 jaar organiseert de Elsenhof het praktisch verkeersexamen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter: lieke@elsenhof.nl of met één van de ouders uit de oudergeleding MR.

Wat is er besproken op de MR vergadering van 3 maart 2015?

De belangrijkste punten:

 • Irene en Mascha hebben een MR cursus gevolgd en een aantal punten ter verbetering mee terug gebracht naar de vergadering
 • Hennie geeft een korte evaluatie over de combinatie klassen
 • vooruit lopend op het tweede rapport, zijn een aantal ouders al uitgenodigd om de vorderingen van hun kind te bespreken. Hennie wil graag weten hoe ouders dit ervaren hebben
 • vakantie rooster 2015-16 SKOD is geen rekening gehouden met de VO scholen in Breda. Reacties vanuit de oudergeleding GMR om dat in het vervolg wel te doen
 • 15 april 2015 informatie avond cao voor SKOD medewerkers. Er zal een stuurgroep cao gevormd gaan worden
 • reacties op het strategisch beleidsplan worden door Lieke verzameld en naar Dhr.  Koevoets gemaild
 • namens OV; geld opgehaald door acties zal aan schoolreisjes besteed gaan worden

Voor nadere informatie neemt u contact op met de voorzitter van de MR of één van de ouders. (zie site www.elsenhof.nl)

Verslag MR januari 2015

De volgende punten zijn besproken:

 • uitleg door gasten over SKOD werkgroep Identiteit
 • budgettering de Elsenhof wordt besproken
 • IDO (intern directeuren overleg) heeft voortaan DAT (directie advies team)
 • info avond  in april voor SKOD medewerkers over de nieuwe cao
 • vakantie rooster is door de GMR besproken: in de toekomst zal er ook worden gekeken naar de VO scholen in Breda
 • het fietsen naar school is besproken en inmiddels per mail aan de ouders een en ander uitgelegd
 • nieuw schoolshirt besproken en inmiddels ook al te koop
 • evaluatie combinatie klassen en inmiddels is dit bericht ook al naar alle ouders gezonden ter informatie

Meer informatie over onze MR kunt u krijgen van de oudergeleding of via de voorzitter: mr@elsenhof.nl

Belangrijke punten besproken tijdens de MR vergadering van september 2014

 • afronding verbouwing lokaal 2-3
 • werkzaamheden door ICT voor nieuw werkmethode
 • Passend onderwijs
 • kwaliteitssysteem houdt de resultaten per groep bij. Resultaten kunnen zo ook met andere scholen worden vergeleken
 • CITO dit schooljaar voor het eerst in april 2015. Advies scholen is nu doorslaggevend.
 • uitleg DOE-klas
 • GMR nieuwe opzet: van te voren voortaan vooroverleg
 • start werkgroep Identiteit in december 2014
 • fietsen naar school

Voor uitgebreide informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter of de overige MR leden.

Belangrijke punten besproken tijdens de MR van 24 juni 2014

 • opnemen rolagenda
 • formatie nog niet helemaal rond i.vm. wettelijke bepalingen
 • groep 2-3 krijgt een groot lokaal
 • ook in omringende gemeenten zorgen om het terug lopend kinderaantal
 • opa/oma middag goed gegaan
 • BVL: skate clinic
 • bezwaarschrift verwijderden verkeersbord is de deur uit. Na zomervakantie 2014 meer bekend.

Belangrijke punten MR vergadering 20 mei 2014:

 • inspectie bezoek is positief afgesloten. Voldoende gescoord. Twee punten dienen nog verbeterd te worden. Hier wordt hard aan gewerkt!
 • komend schooljaar diverse studiemiddagen gepland om het werken met combinatie groepen zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
 • voortaan een rolagenda bij de agenda van de MR (naar het voorbeeld van de GMR)
 • nieuw GMR lid: mevrouw C.  van de Korput. Laatste vergadering zullen we kennis maken met haar. Mogelijk ook al een nieuw MR lid. Volgende vergadering daarover meer.
 • extra vergadering GMR op 2 juni  waar vragen gesteld kunnen worden over de nieuwe bestuursvorm. Op woensdag 11 juni zijn de MR leden en leerkrachten hiervoor uitgenodigd.
 • ICT heeft wat vertraging opgelopen. Nu is alles wel in orde!
 • notulen OV : waarom krijgen we die niet meer? Er zal navraag gedaan worden door één van de MR leden.

Volgende MR vergadering op dinsdag 24 juni 2014.

Voor een uitgebreide notulen of op- en aanmerkingen kunt u contact opnemen met de voorzitter of één van de MR leden.

Belangrijke punten die zijn besproken op MR vergadering maart 2014

 • financiering geluidsinstallatie
 • CITO groep 8 boven landelijk gemiddelde
 • 15 mei bezoek inspectie aan de Elsenhof
 • lancering nieuwe website
 • prognose in- en uitstroom leerlingen Elsenhof volgens gemeente
 • kansrijke combinatie groepen
 • volgend schooljaar nemen 2 leerkrachten afscheid en gaan elders werken
 • nieuw lid voor de oudergeleding GMR  heeft zich aangemeld. Mevrouw gaat per nieuwe schooljaar hiermee starten
 • start commissie ‘Identiteit’
 • aanstellen van een buurt sportcoach
 • bezwaar tegen verwijderen verkeersbord voetgangerspad voor de school

Indien u uitgebreide informatie wenst, kunt u zich wenden tot de voorzitter of een van de andere MR leden.

MR 28 januari 2014.

Besproken zijn de volgende punten:

 • BVL label is verkregen, over 3 jaar her controle
 • commissie Passend Onderwijs is samengesteld. Dhr. Koevoets neemt daarin plaats
 • begroting
 • vakantie rooster akkoord
 • GMR zoekt nog steeds naar een voorzitter
 • MR gelden: rekening komt op naam van het SKOD. Voortaan een boekhouding en kascontrole
 • OV : werkgroep Sinterklaas is geëvalueerd, en carnaval opgestart
 • nieuwe website Elsenhof bijna klaar!

Indien u uitgebreide informatie wenst, kunt u zich wenden tot de voorzitter of een van de andere MR leden.