De medezeggenschapsraad en GMR

De wet Medezeggenschap Onderwijs geeft aan, dat aan elke school een medezeggenschapsraad (MR) verbonden moet zijn. Dat is ook bij onze school zo. Men kan de MR vergelijken met een ondernemingsraad in het bedrijfsleven. D.m.v. deze raad hebben zowel leerkrachten als de ouders medezeggenschap in het beleid, dat gevoerd wordt door het bestuur en de directie van de school. De wet geeft aan dat de MR bevoegd is tot bespreking van vele zaken, zoals: onderhoud van de school, betrekken van ouders bij het onderwijs, opstellen van SWP en activiteitenplan etc.

De verantwoordelijkheid van elk besluit dat genomen wordt ligt bij het bestuur. Zij beslist over wat er wel en niet gaat gebeuren. De Medezeggenschapsraad heeft:

a. Adviesrecht:

Voordat het bestuur, m.b.t. een aantal zaken een besluit kan nemen, wordt de MR in de gelegenheid gesteld hierover advies uit te brengen. De MR heeft ook het recht om over zaken ongevraagd advies uit te brengen.

b. Instemmingsrecht:

Voor weer anderen besluiten geldt dat het bevoegd gezag de instemming van de MR nodig heeft om tot een daadwerkelijk besluit te mogen komen.

c. Initiatiefrecht:

De MR kan het initiatief nemen om aan het bestuur al of niet uitgewerkte voorstellen te doen, om te komen tot beleid m.b.t. een bepaalde zaak of bepaalde zaken.

Goed contact met het bevoegd gezag, de OV en het team zijn hiervoor van groot belang.

De zittingsduur van de leden

Nieuwe leden worden in eerste instantie gekozen voor een zittingsperiode van drie jaar. Voor de daaropvolgende nieuwe verkiezingen kunnen de dan volgens het rooster aan de beurt zijnde  aftredende leden, zich nogmaals voor een termijn van drie jaar herkiesbaar stellen. Ouders kunnen zich alleen maar ver- en herkiesbaar stellen, zolang zij een kind op school hebben.

De samenstelling van de MR, wie en wat zijn wij?

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 3 personeelsleden en 3 ouders van onze school. Zij komen op voor de belangen van alle
kinderen, ouders en medewerkers van de Elsenhof. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De verkorte verslagen kunt u terugvinden
op de website en zijn ook ter inzage op school aanwezig. De MR wil positief kritisch kijken naar het beleid van de school. De MR kan haar
taak alleen uitvoeren als zij ook ondersteuning krijgt van ouders. Dus heeft u suggesties, wensen of vragen, schroom niet om bij de MR aan
te kloppen. De MR houdt zich bezig met specifieke zaken van bs. de Elsenhof. De GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad)
buigt zich over onderwerpen die alle SKOD-scholen aangaan. Een ouder en een teamlid hebben zitting in de GMR.
De MR bestaat in het schooljaar 2021-2022 uit de volgende personen:

Namens de ouders:Niklas Liesker, Annemarie Waijer, Jaap Hop

Namens het personeel:Lieke Lotstra, Joep Vermeulen en Irene Peeters.

GMR:
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Namens de ouders: Marc Canjels

Namens het personeel: Lieke Lotstra

E-mail: MR de Elsenhof mrdeelsenhof@skod.org