de Elsenhof

Basisschool de Elsenhof is een school voor regulier basisonderwijs in de kern van Wagenberg. De school heeft ongeveer 155 leerlingen verdeeld over  7 groepen: twee groepen 1-2 met gedurende het schooljaar de instroom van 4-jarigen,  groepen 3, 4, 5/6, 6/7 en 8.

In onderling overleg met de ouders zal worden bekeken of de Elsenhof de aangewezen school is om een passend onderwijsarrangement aan te bieden. Indien de vraag onze grenzen overschrijdt zullen wij constructief op zoek gaan met de ouders naar een school die dat passend arrangement wel kan garanderen.

Onze school is sterk maatschappelijk geëngageerd. Wij vinden dat de Elsenhof een school moet zijn die midden in onze samenleving van Wagenberg moet staan. Dat uit zich in het ondersteunen van activiteiten die in de gemeenschap van Wagenberg worden ondernomen. De school staat open voor verenigingen voor zover hun doelstellingen zijn te verenigen met die van de school.  De school is  actief op zoek naar partners in de opvoeding, uiteraard de ouders, maar ook de opvang, de peuterspeelzaal, de bibliotheek etc. om de gemeenschapszin en het sociaal klimaat positief te beïnvloeden.

Veiligheid en geborgenheid

De Elsenhof wil een school zijn waar kinderen zich geborgen weten. Kinderen moeten op school een veilig pedagogisch klimaat ervaren waarin zij zich thuis kunnen voelen. De ouders moeten hun kind zonder zorgen op de Elsenhof achter kunnen laten in de wetenschap dat zij daar de aandacht en zorg krijgen die nodig is voor verdere ontwikkeling. De Elsenhof is een school waar vertrouwelijkheid en vertrouwen hand in hand gaan. Een veilig pedagogisch klimaat wordt vooral door de leerkrachten in onderlinge  samenwerking en in gesprek met de kinderen vorm gegeven. In een dergelijk klimaat worden kinderen aangesproken op wat zij kennen en kunnen (competentie), worden zij aangemoedigd te ondernemen en te ontdekken wat zij nog niet kunnen en worden zij bemoedigd door complimenten en positieve feedback. Op de Elsenhof mogen kinderen “anders” zijn. We  realiseren ons dat kinderen en hun ouders niet allemaal gelijk zijn maar wel gelijkwaardig. Op de Elsenhof zoeken we naar adequate antwoorden op die ongelijkheid en proberen we rekening te houden met die verschillen.  In een veilig pedagogisch klimaat sluiten kinderen en volwassenen elkaar niet uit. Zij doen zelfstandig wat zij zelfstandig kunnen en zij zijn er op uit elkaar te helpen en bij te staan als dat nodig is. Een veilig sociaal emotioneel klimaat zal tevens zorg dragen voor een goede basis om te leren in de brede zin van het woord, cognitief, sociaal emotioneel, motorisch en moreel. Ouders zijn partners in de opvoeding en we verwachten dat ze achter de uitgangspunten van onze school staan.

Resultaatgericht

Op de Elsenhof willen we met kinderen en medewerkers ook resultaten bereiken. Het uiteindelijke doel is om de kinderen op weg te helpen zichzelf optimaal te realiseren als mens zodanig dat zij gelukkig en zelfstandig kunnen functioneren in de sociale en maatschappelijke context. Dat is ook het doel bij de medewerkers. Daarvoor is nodig dat er in het leer en opvoedingsproces heldere en concrete doelen worden geformuleerd voor zowel leerlingen als medewerkers. Wij vinden het in ieder geval van belang dat de kinderen en leerkrachten vaardigheden en kennis zich eigen maken. Op de onderscheiden vakgebieden doen wij daartoe een gedetailleerd onderwijsaanbod. In kleine stappen en met heldere tussendoelen. Bij al onze activiteiten, klassenniveau, schoolniveau en bovenschool niveau stellen we onszelf de volgende vragen:

  • Waarom ondernemen wij deze activiteit?
  • Welk doel willen wij er mee bereiken?
  • Wat is daarbij onze norm?
  • Hoe toetsen we of we het doel bereikt hebben?
  • Wat doen we met die wetenschap?

Wij realiseren ons dat kinderen andere onderwijsbehoeften hebben. Die behoeften zijn afhankelijk van hun aanleg, belangstelling, milieu, achtergrond etc. Op de Elsenhof proberen we op die onderwijsbehoeften van de kinderen zoveel mogelijk in te spelen. Dat heeft tot gevolg dat niet ieder kind met hetzelfde aanbod wordt geconfronteerd.

In onze didactiek vinden wij het van belang dat kinderen kansen krijgen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces. Ontdekkend leren realiseren daar waar mogelijk. We halen graag het optimale rendement op alle gebieden (cognitief, sociaal emotioneel, motorisch, moreel) uit ieder kind.

Samen

We realiseren ons nadrukkelijk dat we het niet alleen kunnen. Onze maatschappij is dermate ingewikkeld geworden en snel aan verandering onderhevig dat we behoefte hebben aan kennisdeling en samenwerking. Hoewel onze maatschappij sterk is geïndividualiseerd is samenwerken een belangrijke maatschappelijke waarde. Wij willen op de Elsenhof dan ook expliciet werk maken van “het werken aan het samen” omdat wij van mening zijn dat dat vooraf gaat aan het samenwerken.  Die samenwerking en ondersteuning vinden we in eerste instantie bij elkaar. Leerkracht bij leerkracht en directie. Delen van informatie en praktijkervaring is daarom vanzelfsprekend. Ook kinderen kunnen veel van elkaar leren. Tutorleren en samenwerkend leren zullen daarom vaste vormen zijn in onze onderwijspraktijk. Ook ouders hebben vaak veel te zeggen over hun kind. We willen hun informatie serieus nemen. Ook kunnen ouders vanuit hun specifieke expertise soms incidenteel bijdragen aan het onderwijs leerproces. Daarnaast zijn er veel andere partners in de opvoeding, onderwijs en zorg die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van het onderwijsproces op de Elsenhof. De Elsenhof zal in die netwerken participeren en gebruik maken van die expertise om te streven naar optimale resultaten.

Duidelijkheid

De Elsenhof staat ook voor duidelijkheid en structuur. In onze wereld die snel verandert en de neiging heeft oppervlakkiger te worden, is behoefte aan duidelijkheid en structuur. Die duidelijkheid treft u aan in afspraken en regels waarvan wij vinden dat we ze moeten maken en nakomen. Afspraken tussen collegae, leraar en kinderen, kinderen en ouders, school en ouders etc.  Wij willen duidelijk zijn in onze mogelijkheden maar ook in het aangeven van onze grenzen. Die duidelijkheid mag u ook aan treffen in onze communicatie. Als we iets te zeggen hebben, zullen we ook om een open en eerlijke, maar respectvolle wijze doen. Ook als dat pijnlijke informatie betreft. Transparantie is daarbij de beste garantie voor onze oprechtheid en betrouwbaarheid. Die structuur mag u ook aantreffen in de ordentelijkheid van ons schoolgebouw en zijn omgeving, het gebruik van onze materialen etc.