We werken dit schooljaar met de kansrijke combinatiegroepen 1-2, 3, 4-5, 6-7 en 7-8.
• Orientatie naar Anders Leren Organiseren van groepen en lesaanbod. Dit schooljaar zullen we al wat praktijkervaring op doen
met het werken in units. In de middagen starten we o.a. met unit 6-7-8.
• Het werken binnen alle vakgebieden volgens het directe instructiemodel wordt voortgezet.
Hierbij wordt specifiek ingespeeld op de verschillen tussen de kinderen, hun manier en snelheid van leren.
Binnen dit model zit veel structuur en een vaste opbouw. Gebruik maken van de leerlijnen. Werken aan eigen doelen.
• Invoeren van kindgesprekken bij de start van het nieuwe schooljaar. Eigenaarschap, zelfregulering van de kinderen zodat zij mede
eigenaar zijn van hun leerproces.
• Het onderhouden van de zorgstructuur. Het werken met analyses en deze verwerken in de groepsoverzichten / observaties en weekplanningen m.b.t. de vakken: lezen, rekenen en spelling, nadat deze besproken zijn in de groepsbespreking.
Opbrengstgericht werken door middel van trendanalyses en planmatige evaluatie, waarbij het onderwijs op maat centraal staat.
• Samenwerking peuterspeelzaal verder uitbreiden in het kader van een Integraal Kind Centrum.
• Groepsbezoeken door het Management Advies Team.
• De groepen 5 t/m 8 werken met de geïntegreerde digitale methode wereldoriëntatie van blink.
• De digitale methode Groove me ( Engels) wordt structureel voor alle groepen ingezet.
• ICT: alle leerlingen van groep 4 t/m 8 hebben een eigen chromebook en gaan werken met Office 365.
Er wordt aandacht besteed aan het mediapaspoort en de week van de mediawijsheid. Internetprotocol doornemen met  leerling van 4 t/m 8. Contract bespreken start schooljaar. Alle leerlingen tekenen hier jaarlijks voor. Via Parro worden ouders op de hoogte gebracht van het getekende protocol en de inhoud hiervan. Herhaaldelijk besprekingen n.a.v. media.
• Groepen 4 t/m 8 werken allen op hun chromebook met Snappet. Doel is uiteindelijk te komen tot het werken via leerlijnen.
De Leerlijn Rekenen is uitgezet. Het gemaakte lessenplan uitvoeren met toevoeging van de aanpassingen op basis van de
ervaringen van afgelopen jaar.
• Werken met Google Mail en G Drive: Vanaf groep 5 documenten maken en opslaan via Google documenten.
Vanaf groep 5 mail gebruiken om berichten en documenten te sturen en delen met de leerkracht. Vanaf groep 7 presentaties maken binnen Google.
• Effectief klassenmanagement en coöperatieve actieve werkvormen blijven we toepassen, verbeteren en verder  uitbreiden.
• Inzet van BOUW, een programma om preventief te werken aan dyslexie, is structureel ingezet in groep 2-3-4 voor een aantal leerlingen. De ouders werken hier thuis ook structureel aan met hun kind.
• Inzetten werken volgens executieve functies en toepassen IGA groepsanalyse.
• Start 4e jaar muziekimpuls in samenwerking met de plaatselijke harmonie.
• Naschoolse activiteiten: zoals Mad-Science en de kunstklas.