We werken dit schooljaar met de kansrijke combinatie groepen 1-2, 3-4, 4-5, 6-7 en 7-8.


Het werken binnen alle vakgebieden volgens het directe instructiemodel wordt voortgezet.
Hierbij wordt specifiek ingespeeld op de verschillen tussen de kinderen, hun manier en snelheid van leren.
Binnen dit model zit veel structuur en een vaste opbouw.


Het onderhouden van de zorgstructuur. Het werken met analyses en deze verwerken in de groepsoverzichten / observaties en weekplanningen m.b.t. de vakken: lezen, rekenen en spelling, nadat deze besproken zijn in de groepsbespreking.


Groepsbezoeken structureel door het management ondersteuningsteam.


De groepen 5 t/m 8 werken met de geïntegreerde digitale methode wereldoriëntatie van blink.


De digitale methode Groove me ( Engels) wordt structureel voor alle groepen ingezet.


ICT: alle leerlingen van groep 4 t/m 8 hebben een eigen chromebook en gaan werken met office 365.
Er wordt aandacht besteed aan het mediapaspoort en de week van de mediawijsheid.
Groepen 4 t/m 8 werken allen op hun chromebook met Snappet. Doel is uiteindelijk te komen tot het werken via leerlijnen.
De Leerlijn Rekenen is uitgewerkt en zal ingezet en geëvalueerd worden.


Effectief klassenmanagement en coöperatieve actieve werkvormen blijven we toepassen, verbeteren en verder uitbreiden.


Inzet van BOUW, een programma om preventief te werken aan dyslexie, is structureel ingezet in groep 2-3-4
voor een aantal leerlingen. De ouders werken hier thuis ook structureel aan met hun kind.


Een aantal leerkrachten gaan zich scholen in executieve functies en groepsanalyse.


De Doeklas is uitgebreid naar twee groepen. Iedere school mag 1 à 2 leerlingen voor deze klas uit groep 8 aanmelden.


Uitwerken Duurzame inzetbaarheid nieuwe cao. Taakbeleid wordt dit jaar nogmaals geëvalueerd.
De opslagfactor is omhoog getrokken naar 45 % en de werkdrukverminderingsgelden worden ingezet in de uren van de klassenassistent en de overlegdagen.


Samenwerking peuterspeelzaal verder uitbreiden in het kader van De Integraal Kind Centrum.


Start 3e jaar muziekimpuls in samenwerking met de plaatselijke harmonie.


Naschoolse activiteiten: zoals Mad-Science en de kunstklas.