We werken dit schooljaar met de kansrijke combinatie groepen instroom-1, 1-2, 2-3, 5-6, 6-7_ Het team wordt begeleid om het didactisch handelen te versterken


Het werken binnen alle vakgebieden volgens het directe instructiemodel wordt voortgezet. Hierbij wordt specifiek ingespeeld op de verschillen tussen de kinderen, hun manier en snelheid van leren. Binnen dit model zit veel structuur en een vaste opbouw.


Het onderhouden van de zorgstructuur_ Het werken met analyses en deze verwerken In de groepsoverzichten/ observaties en weekplanningen m.b.t de vakken lezen, rekenen en spelling, nadat deze besproken zijn in de groepsbespreking_


Groepsbezoeken structureel door het management ondersteuningsteam.


De groepen 5 t/m 8 gaan de ge-integreerde digitale methode wereldoriëntatie van blink gebruiken


De digitale methode Groove me wordt structureel voor alle groepen ingezet.


1C T: alle leerlingen van groep 4 tirn 8 krijgen een eigen Chromebook en gaan werken met office 365. Mediapaspoort gaan invoeren door de mediacoach_ Groepen 4 t/m 8 werken allen op hun Chromebook met snappet. Doel is uiteindelijk te komen tot het werken via leerlijnen.


Effectief klassenmanagement en cobperatleve actieve werkvormen blijven we toepassen, verbeteren en verder uitbreiden.


Inzet van BOUW, een nieuw programma om preventief te werken aan dyslexie, is structureel ingezet in groep 2-3-4 voor een aantal leerlingen De ouders werken hier thuis ook structureel aan met hun kind.


Protocol Hoogbegaafdheid verder in de praktijk brengen.


De Doeklas is uitgebreid naar twee groepen. Iedere school mag 1 a 2 leerlingen voor deze klas uit groep 8 aanmelden.


Uitwerken Duurzame inzetbaarheid nieuwe cao_ Taakbeleid wordt dit jaar nogmaals geëvalueerd. De opslagfactor is omhoog getrokken naar 45 % en de werkdrukverminderingsgelclen worden ingezet in de uren van de klassenassistent.


Samenwerking peuterspeelzaal verder uitbreiden in het kader van de Integraal kind Centrum, Er wordt gestart met een open deurenbeleid_


Start 2de jaar muziekimpuls in samenwerking met de plaatselijke harmonie


Naschoolse activiteiten zoals Mad-Science