Onze begeleiding extra ondersteuning in een stappenplan.
Onze school wil elk kind alle mogelijke kansen bieden voor een goede ontwikkeling op sociaal-emotioneel, leer-en motorisch gebied, maar dat is niet eenvoudig. Het ene kind heeft namelijk meer begeleiding en zorg nodig dan het andere. Daarom is de extra begeleiding in onze basisschool georganiseerd in een stappenplan.

Stap 1: De leerkracht gaat aan de slag
Als het niet goed gaat met uw kind in de klas zal de leerkracht onderzoeken wat er aan de hand is. Dat gebeurt door te observeren en belemmeringen in de ontwikkeling te signaleren. Er vindt overleg met u plaats om tot een aanpak te komen die voor verbetering zorgt.

Stap 2: De interne begeleider en collega’s helpen mee
Als de aanpak niet tot verbetering leidt, bespreekt de leerkracht de zorg over uw kind met de intern begeleider (IB’er) van de school Hannie van Drunen en natuurlijk met u. Vaak werken ook nog andere collega’s mee. Er komt een groeidocument. In een groeidocument zijn de doelen voor het schooljaar gesteld en zijn ook voorspellingen over de ontwikkeling van het kind opgenomen. De leerkracht en uw kind gaan daarmee aan de slag.

Stap 3: Het intern ondersteuningsteam (IOT)van de school wordt ingeschakeld
Soms is meer hulp nodig. De leerkracht en de intern begeleider bespreken de begeleiding voor uw kind met specialisten die deel uitmaken van het ondersteuningsteam van de school. Dit overleg is erop gericht om tot een bijstelling van het groeidocument te komen. Het gaat daarbij vooral om een werkwijze in de klas die tot betere resultaten kan leiden. Soms is daar een onderzoek voor nodig om de zaken die van belang zijn voor het kind, de leerkracht en de school goed in kaart te brengen. Er komt een duidelijk advies voor de ouders en eventueel aanvullende begeleiding door specialisten binnen de school. Soms zal hulp gevraagd worden van bijvoorbeeld het centrum voor jeugd en gezin (CJG). Ouders worden voor dit overleg uitgenodigd.

Stap 4: Externe specialisten in het Extern Ondersteunings Team (EOT) adviseren.
Als de begeleiding die de school kan bieden onvoldoende is voor uw kind, vindt overleg met externe specialisten plaats in het extern ondersteuningsteam (EOT). In het adviesteam kan men advies vragen aan vertegenwoordigers van het speciaal onderwijs, maatschappelijk werk, jeugdzorg en GGD. In dit team wordt besproken wat voor begeleiding uw kind nodig heeft, hoeveel begeleiding uw kind krijgt en hoe die nodige begeleiding geboden kan worden. Dit kan leiden tot nader onderzoek, indicatiestelling door de PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg) en het aanbieden van extra voorzieningen in de eigen basisschool. Ook is mogelijk dat overplaatsing wordt geadviseerd naar een andere school voor basisonderwijs, naar speciaal basisonderwijs (SBO) of naar een REC-school (een Regionaal Expertise Centrum). Dit gebeurt allemaal in overleg met u.

Stap 5: Nazorg en evaluatie
De begeleiding voor de kinderen staat nooit stil. Na elke stap in de procedure wordt bekeken of de voorgestelde aanpak (het groeidocument) tot succes heeft geleid. Is de begeleiding geboden? Met het juiste resultaat? Wat kan er verbeterd worden? Wie zijn daarbij betrokken? En hoe gaan we dat organiseren? Door deze nazorg en evaluatie kan de begeleiding voor onze kinderen steeds beter worden.