Algemene informatie activiteitenkalender

8+ klas:

De stichting (SKOD) en het Dongemond College hebben samen het initiatief genomen om een zogenaamde 8+ klas in te richten. Leerlingen uit groep 8, die hoog presteren en mogelijk tot de categorie hoogbegaafden behoren, worden uitgenodigd deel te nemen aan de 8+ klas. Daarvoor gaan zij gedurende 20 weken (telkens om de 2 weken) naar het Dongemond College om daar van docenten van het Dongemond College en laarkrachten van onze basisscholen les te krijgen in vakgebieden die op de basisschool niet aangeboden (kunnen) worden. De ouders van de kinderen die in aanmerking komen voor deze 8+ klas  melden hun zoon/dochter zelf aan en ondertekenen een verklaring dat zij akkoord gaan met de voorwaarden. Deelname aan deze 8+ klas is gratis, het vervoer naar het Dongemond College te Made wordt door de ouders zelf geregeld.

Hoofdluiscontrole

We streven naar een open verstandhouding met ouders / verzorgers, zodat die ons laten weten wanneer hun kind(eren) met hoofdluis te maken heeft. Op school bestaat namelijk evengoed als thuis of op de sportclub e.d. een risico dat de luizen “overlopen” naar andere kinderen of zelfs volwassenen.

Na elke vakantie wordt iedere groep gecontroleerd op hoofdluis of neten. Dit staat vermeld in de kalender en in de nieuwsbrief.(evt. briefje zie bijlage 4)

Bij deze controle zullen alle leerlingen van de groep gecontroleerd worden door wat ook wel de “hoofdinspecteur” wordt genoemd. De groep hoofdinspecteurs kan bestaan uit deskundige ( kapster of medewerker van de GGD) of  vrijwilligers zijnde ouders of verzorgers Wanneer het vermoeden bestaat dat er sprake is van luizen of neten neemt de groepsleerkracht  zo snel mogelijk telefonisch contact op met de ouders/verzorgers . Ouders/ verzorgers kunnen dan zelf maatregelen nemen ter bestrijding van de hoofdluis.

De groepsleerkracht geeft de dag van de melding een 1e meldingsbrief mee naar huis.

Wij gaan er van uit dat de ouders / verzorgers hun kinderen  op hoofdluis controleert, zeker na ontvangst van deze meldingsbrief, en maatregelen neemt wanneer dat nodig blijkt te zijn.

We benadrukken dat dit probleem absoluut niet te maken heeft met een minder goede verzorging van het kind. Wel is het een bijzonder vervelende situatie, waarin iedereen terecht kan komen.

Na twee weken volgt er een hercontrole in iedere groep door de “hoofdinspecteur”. Ook dit staat in de kalender en in de nieuwsbrief vermeld.

Wanneer opnieuw melding wordt gemaakt van hoofdluis worden de ouders wiens kind het betreft  telefonisch op de hoogte gesteld.  Alle andere ouders krijgen schriftelijk informatie  dat het hoofdluisprobleem nog niet onder controle is.

Na twee weken volgt een derde controle. Indien er een leerling voor de derde keer hoofdluis heeft zal er vanuit de directie contact opgenomen worden.

Melding tussendoor.

Indien ouders aangeven dat ze, ondanks en na alle controles, toch hoofdluis hebben ontdekt bij hun kind komt er in die groep ook een controle extra.

Enkele dagen voor de dag dat we een controle laten houden vragen we via een briefje om die dag de haren van dochters niet in te vlechten en de haren te wassen. Ook het gebruik van gel of iets dergelijks maakt de controle moeilijker.

De SKODklas heet vanaf dit schooljaar de expeditieklas.
De criteria en aanbod zijn veranderd. Neemt u voor actuele informatie contact op met de intern begeleider.

informatie over expeditieklas

SKODklas

Op stichtingsniveau is gestart met een 7 en 6 SKODklas en met een 4,5 SKODklas. Kinderen die in aanmerking komen voor deze 4,5,6,7, SKODklas moeten ook aan een aantal criteria voldoen. Tevens wordt er voor deze leerlingen een vragenlijst ingevuld (een gedeelte door het kind zelf, een gedeelte door de ouders en een gedeelte door de leerkracht /coördinator 4,5,6,7 SKODklas) die mede bepalend is of het kind toegelaten wordt.

Leerlingen die mogelijk in aanmerking komen voor de 4,5,6,7,8, SKODklas moeten aan de volgende criteria voldoen:

  • kinderen moeten in staat zijn zelf tijd vrij te maken
  • ze moeten gerust eens een les kunnen missen
  • zelfstandig kunnen werken
  • 2 van de 3 Cito-toetsen (rekenen – spelling – begrijpend lezen) moeten minimaal een hoge A score zijn (= minimaal een half jaar voorsprong) en het derde vak minimaal een C
  • voor de methode gebonden toetsen moet gemiddeld een 8 of hoger gescoord worden op de 80% schaal; ook hier geldt dat voor 2 van de 3 vakken (rekenen – taal/spelling – begrijpend lezen) en bij 2 van de 3 zaakvakken (aardrijkskunde – geschiedenis – natuur/biologie) waarbij voor het derde vak geldt dat het minimaal voldoende moet zijn
  • opdrachten gaan mee naar de klas om er aan verder te werken
  • aan deze kinderen worden ook eisen gesteld (het is niet vrijblijvend) en er kunnen opdrachten aan vast zitten die thuis gemaakt moeten worden.

Ondanks dat de overheid voor dit soort initiatieven weinig tot geen middelen beschikbaar stelt menen wij dat we hiermee een goede weg in slaan om “meer zorg aan meer begaafde leerlingen” aan te bieden.